• Giá bán
  68,000
  Nhà xuất bản
  Nhà xuất bản: 
  Nhà xuất bản Y học
  Năm xuất bản
  Năm xuất bản: 
  2015
Thông tin nhan đề Đánh giá tác động chương trình y tế : giáo trình dành cho Cử nhân Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa Các Khoa học cơ bản ; chủ biên, Vũ Thị Hoàng Lan
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 158 tr. : minh họa ; 27 cm