• Giá bán
  60,000
  Nhà xuất bản
  Nhà xuất bản: 
  Nhà xuất bản Y học
  Năm xuất bản
  Năm xuất bản: 
  2016
Thông tin nhan đề Sức khỏe môi trường : giáo trình giảng dạy cao học và chuyên khoa I Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa Sức khỏe môi trường - nghề nghiệp ; chủ biên, Lê Thị Thanh Hương
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2016
Mô tả vật lý 175 tr. ; 25 cm