• Giá bán
  118,000
  Nhà xuất bản
  Nhà xuất bản: 
  Nhà xuất bản Y học
  Năm xuất bản
  Năm xuất bản: 
  2015
Thông tin nhan đề Sức khỏe môi trường cơ bản : giáo trình giảng dạy cho đối tượng cử nhân Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa Sức khỏe môi trường - nghề nghiệp ; chủ biên, Lê Thị Thanh Hương
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 190 tr. : minh họa ; 27 cm