• Giá bán
  82,000
  Nhà xuất bản
  Nhà xuất bản: 
  Nhà xuất bản Y học
  Năm xuất bản
  Năm xuất bản: 
  2015
Thông tin nhan đề Sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình cho cử nhân y tế công cộng định hướng Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp / chủ biên, Nguyễn Thúy Quỳnh
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 163 tr. : minh họa ; 27 cm