• Giá bán
  60,000
  Nhà xuất bản
  Nhà xuất bản: 
  Nhà xuất bản Y học
  Năm xuất bản
  Năm xuất bản: 
  2016
Thông tin nhan đề Theo dõi, đánh giá chương trình - dự án y tế : tài liệu giảng dạy cử nhân Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế ; chủ biên, Nguyễn Đức Thành
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2016
Mô tả vật lý 151 tr. : minh họa ; 25 cm