TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Giáo trình Sức khỏe bà mẹ - trẻ em

Giáo trình sức khỏe bà mẹ - trẻ em : sách dành cho cao học và chuyên khoa I Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Bùi Thị Thu Hà. - H. : Y học, 2016. - vi, 120 tr. : minh họa ; 27 cm

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em là vấn đề y tế công cộng cũng là vấn đề đảm bảo quyền con người. Các đối tượng chăm sóc (từ trẻ em, trước khi mang thai, mang thai, sinh con, ngay sau sinh, sau sinh) và địa điểm chăm sóc (gia đình và cộng đồng, các dịch vụ y tế cung cấp tại cộng đồng, cơ sở y tế các cấp) đều có vai trò quan trọng trong thực hiện cham sóc bà mẹ và trẻ em.

Cuốn sách Giáo trình Sức khỏe bà mẹ - trẻ em phục vụ đối tượng chính là học viên cao học Y tế công cộng và chuyên khoa I học tập tại trường Đại học Y tế công cộng. Tuy nhiên, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo có giá trị cho những nhà nghiên cứu, nhà chính sách, cán bộ lập kế hoạch, quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Cuốn sách này gồm 3 phần có nội dung cụ thể như sau:

Phần 1: Đại cương về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Phần 2: Các vấn đề ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; gồm 5 bài:

Bài 2.1: Sức khỏe trẻ em và các chính sách hỗ trợ

Bài 2.2: Sức khỏe sinh sản vị thành niên

Bài 2.3:  Sức khỏe phụ nữ tuổi sinh đẻ

Bài 2.4: Trẻ em và Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Bài 2.5: Đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em

Phần 3: Theo dõi, giám sát và đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này.