TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Thư mục chuyên đề sách Pháp luật

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2017 nhằm mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc Thư mục chuyên đề sách Pháp luật. Những tên sách trong thư mục này đều có một số bản tại Thư viện cho bạn đọc tham khảo.

Bạn đọc có thể xem file THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ SÁCH PHÁP LUẬT tại đây

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ SÁCH PHÁP LUẬT
 

STT

THÔNG TIN ẤN PHẨM

1

136 Câu hỏi và giải đáp về pháp luật môi trường Việt Nam / Đặng Hoàng Sơn Đặng, Hoàng Sơn. - H. : Lao động xã hội, 2003 . - 551 tr. : minh họa ; 27 cm

·  Số định danh: 344.04/597 S463

·  Đăng ký cá biệt: V001555-V001557

2

Pháp luật về hợp đồng : hệ thống hóa những văn bản hiện hành về các loại hợp đồng / Lê Châu Thành, sưu tập và hệ thống hóa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993 . - 935 tr. ; 20 cm

·  Số định danh: 346.02 PH109

·  Đăng ký cá biệt: V000185, V000186

3

Hỏi-đáp về pháp luật thuế / Bộ tài chính, Tổng cục thuế. - H. : Pháp lý, 1991 . - 80 tr. ; 19 cm

·  Số định danh: 343.04 H428

·  Đăng ký cá biệt: V000348

4

Quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam / Viện nghiên cứu khoa học pháp lý. - H. : [s.n.], 1993 . - 183 tr. : minh họa màu ; 19 cm

·  Số định danh: 323.4 QU603

·  Đăng ký cá biệt: V000339

5

Những điều cần biết về bắt người, tạm giữ, tạm giam-- đúng pháp luật / Pham Thanh Bình, Nguyễn Vạn Nguyên Phạm, Thanh Bình. - H. : Chính trị quốc gia, 1993 . - 147 tr. ; 19 cm

·  Số định danh: 345 B312

·  Đăng ký cá biệt: V000337

6

Pháp luật về quyền hội họp, lập hội và tự do tín ngưỡng của công dân / người sưu tầm, Tạ Minh Lý. - [s.l.] : Pháp lý, 1992 . - 120 tr. ; 19 cm

·  Số định danh: 342.08 PH109

·  Đăng ký cá biệt: V000336

7

Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng có nhân tố nước ngoài = law and regulations on contracts and contracts disputes settlement with a foreign party / sưu tầm và hệ thống hóa, Lê Thành Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993 . - 647 tr. : minh họa ; 20 cm

·  Số định danh: 346.02 PH109

·  Đăng ký cá biệt: V000574

8

Pháp luật dân số Việt Nam : giới thiệu và bình luận / biên soạn, Đỗ Thịnh ; biên tập, Viễn Phố. - H. : [s.n.], 1995 . - 231 tr. : minh họa ; 19 cm

·  Số định danh: 344.03 PH109

·  Đăng ký cá biệt: V001110, V002309

9

Các văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở và thuế nhà đất / Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - [H.] : Chính trị quốc gia, 1994 . - 631 tr. : minh họa ; 21cm

·  Số định danh: 346.04 C101

·  Đăng ký cá biệt: V000567

10

Các văn bản pháp luật về hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, giải quyết các tranh chấp lao động và tranh chấp kinh tế : song ngữ Việt-Anh = legal documents on labour and economic contracts, settlement of labour and economic disputes : Vietnamese-English. - H. : Chính trị quốc gia, 1997 . - 733 tr. : minh họa ; 22 cm

·  Số định danh: 346.02 C101

·  Đăng ký cá biệt: V000566

11

Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường. Tập2 / Bộ khoa học, công nghệ và môi trường. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2000 . - 486 tr. : minh họa ; 21 cm

·  Số định danh: 344.04 V115

·  Đăng ký cá biệt: V003797

12

Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường. Tập 3 / Bộ khoa hoc, công nghệ và môi trường. - H. : khoa học và kỹ thuật, 2000

·  Số định danh: 344.04 V115

·  Đăng ký cá biệt: V002205

13

Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường. Tập 4/ Bộ khoa học, công nghệ và môi trường. - H. : khoa học và kỹ thuật, 2001 . - 644 tr. : minh họa ; 21 cm

·  Số định danh: 344.04 V115

·  Đăng ký cá biệt: V002204

14

Các văn bản pháp luật về sáng kiến và sở hữu công nghiệp. - [s.l.] : Cục sáng chế, Ủy ban khoa học nhà nước, 1990 . - 124 tr. ; 19 cm

·  Số định danh: 346.04 C101

15

Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường. Tập VI. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002 . - 461 tr. : minh họa, 21 cm

·  Số định danh: 344.04 V115

·  Đăng ký cá biệt: V002133, V002134

16

Những quy định pháp luật : về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Biên soạn: Đào Thanh Hải. - H. : Lao động, 2004 . - 614 tr. : minh họa ; 27 cm

·  Số định danh: 344.04 NH556

·  Đăng ký cá biệt: V001581

17

Một số quy định pháp luật về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. - H. : Chính trị quốc gia, 2001 . - 825 tr. ; 21 cm

·  Số định danh: 344.04 M458

·  Đăng ký cá biệt: V000956-V000960

18

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. - H. : Chính trị quốc gia, 1996 . - 69 tr. ; 19 cm

·  Số định danh: 342.597 L504

·  Đăng ký cá biệt: V001101

19

Hệ thống các văn bản pháp luật ngành y tế từ năm 1976 đến năm 2000 / Bộ y tế. - H. :, 2002 . - 284 tr. : minh họa ; 18,5 cm

·  Số định danh: 344.04 H250

·  Đăng ký cá biệt: V001641

20

Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ - công chức. Tập 2 / Chủ biên: Nguyễn Trọng Điều. - H. : Thống kê, tháng 3/2002 . - 934 tr. : minh họa ; 27 cm

·  Số định danh: 344.01 C101

·  Đăng ký cá biệt: V001907, V001908

21

Tập hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ chính sách trong phòng chống HIV/AIDS. - H. : [Giao thông vận tải], 2005 . - 300 tr. ; 21 cm

·  Số định danh: 344.04 T123

·  Đăng ký cá biệt: V000835-V000838

22

Tìm hiểu pháp luật : pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Tập 2 / Sưu tầm và hệ thống hóa: Lê Thành Châu. - TP.Hồ Chí Minh. : [s.n], 1994 . - 488 tr. : minh họa ; 28 cm

·  Số định danh: 344.01 T310

·  Đăng ký cá biệt: V001639, V001752

23

Các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học : Tài liệu lưu hành nội bộ / Bộ giáo dục và đào tạo. - Tái bản có bổ sung và sửa chữa. - H. : [s.n], 2002 . - 176 tr. : minh họa ; 29 cm

·  Số định danh: 344 C101

·  Đăng ký cá biệt: V001662

24

Hỏi, đáp pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS / Bộ y tế, Vụ pháp chế ; Ban phòng chống AIDS-Bộ y tế, Tiểu ban pháp luật và chế độ chính sách. - H. : [s.n.], 2002 . - 179 tr. ; 19 cm

·  Số định danh: 344.04 H428

·  Đăng ký cá biệt: V001241-V001244

25

Hỏi, đáp pháp luật về chế độ, chính sách trong phòng, chống HIV/AIDS. - [H.] : [s.n.], 2005 . - 119 tr. ; 19 cm

·  Số định danh: 344.04 H428

·  Đăng ký cá biệt: V000807-V000811, V002553-V002559

26

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành / Bộ Y tế. - [s.l.] : Y học, [2004] . - 162 tr. ; 21 cm

·  Số định danh: 344.03 PH109

·  Đăng ký cá biệt: V002303-V002305

27

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục- đào tạo. Quyển 4, bổ sung các văn bản mới / Bộ giáo dục và đào tạo. - H. : Thống kê, 2002 . - 1242 tr. ; 27 cm

·  Số định danh: 344 C101

·  Đăng ký cá biệt: V001669

28

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo. Quyển 2, Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức(cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên khác) / Bộ giáo dục và đào tạo. - H. : Thống kê, 2001 . - 1300 tr. ; 27 cm

·  Số định danh: 344 C101

·  Đăng ký cá biệt: V001668

29

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo. Quyển 1, Các quy định về nhà trường / Bộ giáo dục và đào tạo. - H. : Thống kê, 2001 . - 1332 tr. ; 27 cm

·  Số định danh: 344 C101

·  Đăng ký cá biệt: V001666

30

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo. Quyển 3, Quyền và nghĩa vụ của người học / Bộ giáo dục và đào tạo. - H. : Thống kê, 2001 . - 726 tr. : minh hoạ ; 27 cm

·  Số định danh: 344 C101

·  Đăng ký cá biệt: V001667

31

Các quy định pháp luật về môi trường. Tập III / Bộ khoa học, công nghệ và môi trường, Cục môi trường. - H. : Thế giới, 1999 . - 876 tr. : minh họa ; 19 cm

·  Số định danh: 344.04 C101

·  Đăng ký cá biệt: V000678

32

Tìm hiểu pháp luật : pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Tập 1 / Sưu tầm và hệ thống hóa: Lê Thành Châu. - TP.Hồ Chí Minh. : [s.n], 1994 . - 392 tr. : minh họa ; 28 cm

·  Số định danh: 344.01 T310

·  Đăng ký cá biệt: V001640, V001751

33

Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ - công chức. Tập 1 / Chủ biên: Nguyễn Trọng Điều. - H. : Thống kê, 2002 . - 958 tr. : minh họa ; 27 cm

·  Số định danh: 344.01 C101

·  Đăng ký cá biệt: V001905, V001906

34

Cẩm nang sở hữu trí tuệ : chính sách, pháp luật và áp dụng / Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. - [s.l : s.n, 19--] . - 460 tr. , xviii : minh họa ; 29 cm

·  Số định danh: 346.04 C120

·  Đăng ký cá biệt: V002299

35

Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục. - H. : Lao động xã hội, 2007 . - 192 tr. ; 24 cm

·  Số định danh: 344 C101

·  Đăng ký cá biệt: V002479-V002483

36

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục. - H. : Lao động xã hội, 2007 . - 847 tr. : minh họa ; 24 cm

·  Số định danh: 344 H250

·  Đăng ký cá biệt: V002484-V002488

37

Tập hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về y tế 2006 / Bộ Y tế.Vụ pháp chế. - H. : [s.n], 2007 . - 1688 tr. : minh họa ; 27 cm

·  Số định danh: 344.03 T123

·  Đăng ký cá biệt: V003387

38

Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục cao đẳng, đại học và sau đại học / Bộ giáo dục và đào tạo. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2007 . - 847 tr. ; 27 cm

·  Số định danh: 344 H250

·  Đăng ký cá biệt: V003381, V003417

 

39

Những quy định pháp luật mới nhất về công tác giáo dục và đào tạo / Phạm Văn Mỹ Phạm, Văn Mỹ. - [H.] : Lao động - xã hội, 2005 . - 452 tr. : minh họa ; 28 cm

·  Số định danh: 344 M610

·  Đăng ký cá biệt: V003635, V003636, V003638

40

Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế / Bộ Y tế.Vụ Pháp chế. - H., 2007 . - 235 tr. ; 21 cm

·  Số định danh: 348 QU600

·  Đăng ký cá biệt: V003746

41

Hệ thống văn bản pháp luật mới về giáo dục-đào tạo dành cho hiệu trưởng và lãnh đạo trường học năm học 2008-2009 / Bộ Giáo dục và Đào tạo. - H. : Lao động-xã hội, 2008 . - 864 tr. ; 27 cm

·  Số định danh: 344 H250

·  Đăng ký cá biệt: V004698

42

Tập hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về y tế 2007 / Bộ Y tế, Vụ pháp chế. - H. : [s.n], 2008 . - 1702 tr. : minh họa ; 30 cm

·  Số định danh: 344.04 T123

·  Đăng ký cá biệt: V004453

43

Hệ thống các văn bản pháp luật về y tế. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003 . - 1620, [17] tr. ; 29 cm

·  Số định danh: 344.04 H250

·  Đăng ký cá biệt: V004510-V004512

44

Các quy định pháp luật về đào tạo đại học và sau đại học. - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 796 tr. ; 21 cm

·  Số định danh: 344

45

Tập hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về y tế 2008 / Bộ Y tế, Vụ pháp chế. - H. : [s.n.], 2009 . - 1511 tr. : minh hoạ ; 30 cm

·  Số định danh: 344.04 T123

·  Đăng ký cá biệt: V004912

46

Hệ thống các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn nơi làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động / chủ biên, Trần Thị Ngọc Lan. - H. : Lao động-xã hội, 2008 . - xii, 368 tr. ; 21 cm

·  Số định danh: 344.01 H250

·  Đăng ký cá biệt: V005033-V005037, V006710

47

Tập hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS / Bộ Y tế. Vụ pháp chế. - H. : [s.n], 2010 . - 1282 tr. ; 27 cm

·  Số định danh: 344.04 T123

·  Đăng ký cá biệt: V005146

48

Pháp luật đại cương / Trường Đại học Lao động - Xã hội ; đồng chủ biên, Đào Xuân Hội, Trần Thu Thủy Đào, Xuân Hội. - H. : Lao động - Xã hội, 2012 . - 467 tr. ; 21 cm

·  Số định danh: 349.597 H452

·  Đăng ký cá biệt: V006555, V006556