TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Theo dõi, đánh giá chương trình dự án y tế

Theo dõi, đánh giá chương trình - dự án y tế: tài liệu giảng dạy Cử nhân Y tế công cộng

Công tác theo dõi, đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các chương trình, dự án y tế. Cán bộ y tế, đặc biệt là những cán bộ làm việc trong lĩnh vự Y tế công cộng cần được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về theo dõi, đánh giá, để có thể làm tốt công tác quản lý nói chung và quản lý các chương trình y tế nói riêng.

Môn học Theo dõi, đánh giá chương trình - dự án y tế được xem là một trong những môn học chính của Cử nhân Y tế công cộng. Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về theo dõi, đánh giá, để từ đó có thể vận dụng cho những chuyên ngành Y tế công cộng định hướng sâu hơn.

Cuốn sách Theo dõi đánh giá chương trình - dự án y tế được biên soạn với mục đích cung cấp một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về theo dõi, đánh giá các chương trình y tế cho sinh viên Y tế công cộng. Cuốn sách được cấu trúc hợp lý với năm bài lý thuyết, tương ứng với các bước của quá trình theo dõi, đánh giá.

Nội dung cụ thể của cuốn sách như sau:

Bài 1: Giới thiệu theo dõi, đánh giá chương trình y tế

Bài 2: Phân tích các bên liên quan

Bài 3: Thiết kế nghiên cứu đánh giá - cỡ mẫu và chọn mẫu

Bài 4: Khung logic, biến số, chỉ số, công cụ thu thập số liệu

Bài 5: Phân tích số liệu, viết báo cáo và thông báo kết quả đánh giá chương trình y tế

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách này!