TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Vệ sinh học môi trường và nghề nghiệp

Vệ sinh học môi trường và nghề nghiệp : giáo trình giảng dạy dành cho đối tượng cử nhân Y tế công cộng định hướng sức khỏe môi trường nghề nghiệp / Trường Đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Ngọc Bích. - H. : Y học, 2016. - 219 tr. - 27 cm.

 

Giáo trình Vệ sinh học môi trường và nghề nghiệp được các nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn. Cuốn sách cập nhật các kiến thức, thông tin chính xác, khoa học, hiện đại và thực tiễn về công tác bảo vệ sức khỏe môi trường và an toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam. Cuốn sách vừa là giáo trình đào tạo, vừa là tài liệu tham khảo tốt về lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp.

Cuốn sách gồm 10 bài với nội dung cụ thể như sau:

Bài 1: Tổng quan về vệ sinh

Bài 2: Các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và nghề nghiệp

Bài 3: Vệ sinh không khí

Bài 4: Công nghệ xử lý chất thải rắn

Bài 5: Tiêu chuẩn về chất lượng nước và một số kỹ thuật quan trắc chất lượng nước

Bài 6: Các yếu tố sinh học

Bài 7: Hóa chất, độc chất học

Bài 8: Các yếu tố vật lý trong môi trường lao động

Bài 9: Éc gô nô mic (Ergonomics)

Bài 10: Kỹ thuật an toàn

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này