• Giá bán
    53,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm : Tài liệu giảng dạy cư nhân y tế công cộng : Định hướng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm / Biên soạn, Nguyễn Công Khẩn và những người khác
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 158tr. : minh họa ; 25cm