Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Y tế công cộng là một thành viên của Dự án Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học. Trong khuôn khổ của Dự án, ngày 09/8/2021, các cán bộ Trung tâm đã tham gia buổi đào tạo và hướng dẫn sử dụng các cơ sở dữ liệu sách điện tử.

Các cơ sở dữ liệu mà TT TT-TV được thụ hưởng bao gồm:

CSDL sách điện tử IG Publishing

CSDL sách điện tử Elsevier

CSDL sách điện tử Springer