• Giá bán
    41,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Đánh giá các chương trình nâng cao sức khỏe: Tài liệu giảng dạy cử nhân y tế công cộng - Định hướng truyền thông giáo dục sức khỏe / Chủ biên, Nguyễn Thanh Hương; Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa các khoa học xã hội hành vi và giáo dục sức khỏe
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hôi, 2012
Mô tả vật lý 94tr. : minh họa ; 25cm