• Giá bán
    48,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường nghề nghiệp: Giáo trình đào tạo cử nhân y tế công cộng : Định hướng sức khỏe môi trường nghề nghiệp / chủ biên, Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Việt Hùng
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 130 tr. : minh họa ; 25cm