• Giá bán
    68,000
    Nhà xuất bản
    Nhà xuất bản Y học
    Năm xuất bản
    2015
Thông tin nhan đề Đánh giá tác động chương trình y tế : giáo trình dành cho Cử nhân Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa Các Khoa học cơ bản ; chủ biên, Vũ Thị Hoàng Lan
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 158 tr. : minh họa ; 27 cm