• Giá bán
    48,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Đại cương về dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm : tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng/ Trường Đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Nguyễn Thanh Hà
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 167 tr. : minh họa ; 27 cm