• Giá bán
    54,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Dinh dưỡng cơ bản và xây dựng khẩu phần dinh dưỡng: Tài liệu giảng dạy cử nhân y tế công cộng -Định hướng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm / Biên soạn, Nguyễn Xuân Ninh, Nguyễn Công Khẩn, Lê Thị Bạch Mai...[.et.]
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý i,172tr. : minh họa ; 30cm