Ngày 02/10/2021, cán bộ Trung tâm TT-TV trường Đại học Y tế công cộng đã tham dự Hội thảo trực tuyến Quản lý dữ liệu khoa học công nghệ tại thư viện trường đại học.

Tại Hội thảo, các bài tham luận đã được trình bày và trao đổi với các nội dung:

Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khoa học

Phát triển tài nguyên thông tin số và các vấn đề liên quan

Ứng dụng phần mềm DSpace-CRIS tại Trường Đại học Đà Lạt

Dịch vụ học thuật đổi mới phục vụ mô hình Trường Đại học Nghiên cứu