• Giá bán
    29,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Lập kế hoạch chương trình nâng cao sức khỏe : Tài liệu giảng dạy cử nhân y tế công cộng :Định hướng truyền thông - giáo dục sức khỏe / chủ biên, Trương Quang Tiến
Xuẩt bản,phát hành H. : lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý i, 71 tr. : minh họa ; 25cm