• Giá bán
    36,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Lập kế hoạch y tế : Tài liệu giảng dạy cho cử nhân y tế công cộng / Chủ biên, Đỗ Mai Hoa
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 140 tr. : minh họa ; 25cm