Ngày 9/11 hàng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội.

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, Thư viện xin gửi đến các bạn nội dung Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP về lĩnh vực Giáo dục đại học.
- Luật số 34/2018/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của giáo dục đại học
Link: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-34-2018...

- Nghị định 99/2019/NĐ-CP: Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của giáo dục đại học
Link: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-99-2019-nd...

Mời các bạn đọc và tìm hiểu thêm thông tin.