• Giá bán
    72,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Nguyên lí và các kĩ năng quản lí : sách chuyên khảo dành cho cán bộ quản lí y tế và học viên y tế công cộng / Phạm Trí Dũng
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2014
Mô tả vật lý xxiv, 587 tr. : minh họa ; 22 cm