• Giá bán
    55,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Tác giả tập thể Trường Đại học Y tế công cộng
Tác giả liên quan Phạm, Trí Dũng
Thông tin nhan đề Nguyên lý quản lý và các kỹ năng quản lý cơ bản / Trường Đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Phạm Trí Dũng
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 191 tr. : minh họa ; 27 cm