Ảnh Họ tên, Chức trách nhiệm vụ chính Liên hệ

Nguyễn Hải Hà

(Giám đốc Trung tâm)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

nhh@huph.edu.vn

Bùi Thị Ngọc Oanh

(Cán bộ Thư viện)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Phụ trách các công việc:

  • Phục vụ bạn đọc
  • Tiếp nhận, Xử lý Luận án, Luận văn
  • Bổ sung tài liệu ngoại văn

 

btno@huph.edu.vn

 

Đinh Thị Phương Thúy

(Cán bộ Thư viện)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Phụ trách các công việc:

  • Chịu trách nhiệm chính về công tác với bạn đọc
  • Phục vụ bạn đọc
dtpt@huph.edu.vn

Phạm Quỳnh Trang

(Cán bộ Thư viện)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Phụ trách công việc:

  • Phục vụ bạn đọc 
  • Tiếp nhận, Phát hành/Bán sách nhà trường in
  • Bổ sung tài liệu tiếng Việt
  • Biên mục, xử lý tài liệu in

 

pqt1@huph.edu.vn

Trương Thanh Thúy

(Cán bộ hỗ trợ)

Cử nhân Kinh tế

Phụ trách công việc:

  • Hỗ trợ các hoạt động thư viện
ttt@huph.edu.vn