• Giá bán
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản

Niên giám thống kê y tế 2015 = Health statistics yearbook 2015 / ban biên soạn, Phạm Lê Tuấn, Nguyễn Nam Liên, Phan Lê Thu Hằng ; biên soạn, Hoàng Thanh Hương ... [et al.]. - H. : Y học, 2017. - 261 tr. : minh họa ; 27 cm
Chỉ số định danh: 362.10205 N305