• Giá bán
    65,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Phương pháp nghiên cứu kết hợp / chủ biên, Nguyễn Thanh Hương
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 224 tr. : minh họa ; 25 cm