• Giá bán
    68,000
    Nhà xuất bản
    Nhà xuất bản Y học
    Năm xuất bản
    2015
Thông tin nhan đề Quản lý chất lượng bệnh viện : áp dụng quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong bệnh viện / Trường Đại học Y tế công cộng, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế ; chủ biên, Phan Văn Tường
Xuẩt bản,phát hành Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 159 tr. : minh họa, 25 cm