• Giá bán
    62,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Quản lý dịch vụ y tế / chủ biên, Phan Văn Tường
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý i, 119 tr. : minh họa ; 25 cm