• Giá bán
    59,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Quản lý y tế : tài liệu dạy học cho cao học y tế công cộng / chủ biên, Đỗ Mai Hoa
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động, 2011
Mô tả vật lý xii, 204 tr. : minh họa ; 26 cm