Thư viện xin thông báo đến bạn đọc Quyết định số 1817/QĐ-ĐHYTCC ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng về việc ban hành Quy định sử dụng Thư viện. Chi tiết quyết định, mời bạn đọc xem tại đây: http://library.huph.edu.vn/node/360

Thư viện xin giới thiệu một số quy trình trong quyết định này để bạn đọc tham khảo và thực hiện: