• Giá bán
    54,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Sức khỏe môi trường : tài liệu giảng dạy cho đối tượng cử nhân chính quy / chủ biên, Nguyễn Huy Nga, Lê Thị Thanh Hương
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2014
Mô tả vật lý 210 tr. : minh họa ; 27 cm