• Giá bán
    60,000
    Nhà xuất bản
    Nhà xuất bản Y học
    Năm xuất bản
    2016
Thông tin nhan đề Sức khỏe môi trường : giáo trình giảng dạy cao học và chuyên khoa I Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa Sức khỏe môi trường - nghề nghiệp ; chủ biên, Lê Thị Thanh Hương
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2016
Mô tả vật lý 175 tr. ; 25 cm