• Giá bán
    115,000
    Nhà xuất bản
    Nhà xuất bản KHXH
    Năm xuất bản
    2015
Thông tin nhan đề Sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa Sức khỏe môi trường nghề nghiệp ; chủ biên, Nguyễn Thúy Quỳnh
Xuẩt bản,phát hành H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý vii, 233 tr. : minh họa ; 27 cm