• Giá bán
    82,000
    Nhà xuất bản
    Nhà xuất bản Y học
    Năm xuất bản
    2015
Thông tin nhan đề Sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình cho cử nhân y tế công cộng định hướng Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp / chủ biên, Nguyễn Thúy Quỳnh
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 163 tr. : minh họa ; 27 cm