Thư viện mời các bạn đăng ký tham gia các lớp đào tạo với hai nội dung:
- Ngày 22/10/2021: Hướng dẫn sử dụng EndNote
- Ngày 28/10/2021: Hướng dẫn sử dụng Zotero
Hình thức: trực tuyến
Nhu cầu tham gia các nội dung này khá đông nên bạn nào đăng ký trước sẽ tham gia trước nhé
Thư viện trân trọng thông báo và mời các bạn đăng ký tham gia.