• Giá bán
    60,000
    Nhà xuất bản
    Nhà xuất bản Y học
    Năm xuất bản
    2016
Thông tin nhan đề Theo dõi, đánh giá chương trình - dự án y tế : tài liệu giảng dạy cử nhân Y tế công cộng / Trường Đại học Y tế công cộng, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế ; chủ biên, Nguyễn Đức Thành
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2016
Mô tả vật lý 151 tr. : minh họa ; 25 cm