Ths. Đinh Thị Phương Thúy

  • Job
    Thư viện viên
  • Specialized
    Thạc sỹ thư viện
  • Experience
  • Email

(Thư viện viên)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Phụ trách công việc:

  • Chịu trách nhiệm chính về công tác với bạn đọc
  • Phục vụ bạn đọc
dtpt@huph.edu.vn