Ths. Phạm Quỳnh Trang

 • Job
  Thư viện viên
 • Specialized
  Thạc sỹ thư viện
 • Experience
 • Email

Phạm Quỳnh Trang

(Thư viện viên)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Phụ trách các công việc:

 • Phục vụ bạn đọc 
 • Tiếp nhận, Phát hành/Bán sách nhà trường in
 • Bổ sung tài liệu tiếng Việt
 • Biên mục, xử lý tài liệu in
 • Điều phối các hoạt động đào tạo người dùng tin
pqt1@huph.edu.vn