Trương Thanh Thúy

  • Job
    Cán bộ hỗ trợ
  • Specialized
  • Experience
  • Email
 
 

(Cán bộ hỗ trợ)

Cử nhân Kinh tế

Phụ trách công việc:

  • Hỗ trợ các hoạt động thư viện
ttt@huph.edu.vn