• Giá bán
    83,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Truyền thông sức khỏe : tài liệu dành cho cử nhân y tế công cộng, định hướng truyền thông - giáo dục sức khỏe / chủ biên, Trương Quang Tiến
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 130 tr. : minh họa màu ; 25 cm