• Giá bán
    33,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Vận động trong thực hành nâng cao sức khoẻ: Tài liệu giảng dạy cử nhân y tế công cộng: định hướng truyền thông - giáo dục sức khỏe / Chủ biên, Nguyễn Thanh Hương
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý 83tr. : minh họa ; 25cm