Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng chiến lược tổng thể về quản lý và phát triển thư viện, xây dựng, xử lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác và phát triển tài nguyên thông tin v.v theo các quy định của pháp luật.

 

Nhiệm vụ:

a. Tham mưu cho Ban giám hiệu về kế hoạch chiến lược, kế hoạch hoạt động năm về bổ sung, biên mục, phát hành, công tác bạn đọc, đào tạo kiến thức thông tin, kiểm kê, lưu trữ, bảo quản vốn tài liệu v.v, xây dựng các quy trình quy định liên quan theo các văn bản pháp luật và quy chuẩn hiện hành.

b. Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên số và các dịch vụ trực tuyến đảm bảo môi trường học tập hiệu quả cho người học/ người sử dụng.

- Quảng bá các hoạt động và nguồn lực thông tin tư liệu của Thư viện theo các kênh truyền thông khác nhau.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, tham gia các hội/đoàn chuyên ngành để tăng cường năng lực hội nhập.

- Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên thư viện.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường và các cơ quan cấp trên.

c. Theo dõi đánh giá thực hiện các quy định, quy trình của trường theo kế hoạch.

d. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà trường.

e. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

f. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.