DANH SÁCH SÁCH BÁN

Tải danh sách sách

Tên sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Giá bán
Tài liệu Công tác xã hội trong bệnh viện Y học 2019 100,000 VNĐ
Giáo trình Đại cương về kinh tế học và kinh tế y tế Y học 2019 108,800 VNĐ
Giáo tình tài chính y tế Y học 2019 115,200 VNĐ
Giáo trình Đánh giá kinh tế y tế cơ bản Y học 2019 102,400 VNĐ
Giáo trình Đánh giá kinh tế y tế nâng cao Y học 2019 102,400 VNĐ
Quản lý nguồn nhân lực y tế Y học 2018 57,000 VNĐ
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong bệnh viện Y học 2018 115,000 VNĐ
Vệ sinh học môi trường và nghề nghiệp Y học 2016 60,000 VNĐ
Theo dõi, đánh giá chương trình - dự án y tế Nhà xuất bản Y học 2016 60,000 VNĐ
Sức khỏe môi trường Nhà xuất bản Y học 2016 60,000 VNĐ
Sức khỏe nghề nghiệp Nhà xuất bản Y học 2015 82,000 VNĐ
Sức khỏe nghề nghiệp Nhà xuất bản KHXH 2015 115,000 VNĐ
Sức khỏe môi trường cơ bản Nhà xuất bản Y học 2015 118,000 VNĐ
Quản lý nguồn nhân lực Nhà xuất bản Y học 2015 51,000 VNĐ
Quản lý chất lượng bệnh viện Nhà xuất bản Y học 2015 68,000 VNĐ
Đánh giá tác động chương trình y tế Nhà xuất bản Y học 2015 68,000 VNĐ
Đại cương về dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm 48,500 VNĐ
Quản lý y tế 59,500 VNĐ
Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm 77,000 VNĐ
Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm 96,000 VNĐ
Dịch tễ thống kê nâng cao 39,000 VNĐ
Nguyên lí và các kĩ năng quản lí 72,000 VNĐ
Miễn dịch học 43,500 VNĐ
Sinh lý bệnh 43,500 VNĐ
Sức khỏe môi trường 54,000 VNĐ
Lập kế hoạch y tế 36,500 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý 37,000 VNĐ
Phương pháp lập kế hoạch can thiệp y tế 57,000 VNĐ
Các phương pháp đánh giá và phòng chống một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng 40,000 VNĐ
Dinh dưỡng cơ bản và xây dựng khẩu phần dinh dưỡng 54,000 VNĐ
Đánh giá các chương trình nâng cao sức khỏe 41,500 VNĐ
Lập kế hoạch chương trình nâng cao sức khỏe 29,500 VNĐ
Quản lý an toàn thực phẩm 53,500 VNĐ
Phương pháp nghiên cứu kết hợp 65,500 VNĐ
Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường nghề nghiệp 48,500 VNĐ
Khái niệm cơ bản về kinh tế y tế và tài chính y tế 55,500 VNĐ
Vận động trong thực hành nâng cao sức khoẻ 33,500 VNĐ
Sức khỏe trường học 66,000 VNĐ
Quản lý dịch vụ y tế 62,500 VNĐ
Ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 53,500 VNĐ
Nguyên lý quản lý và các kỹ năng quản lý cơ bản 55,000 VNĐ
Quản lý dược bệnh viện 46,000 VNĐ
Tổ chức và quản lý hệ thống y tế 90,000 VNĐ
Tiếp thị xã hội 57,500 VNĐ
Truyền thông sức khỏe 83,000 VNĐ
Giới thiệu chọn mẫu trong điều tra 28,000 VNĐ
Phương pháp nghiên cứu định tính 100,000 VNĐ
Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm: tài liệu giảng dạy cho cao học YTCC 52,000 VNĐ
Giáo trình dân số và phát triển 87,000 VNĐ
Điều tra một vụ dịch : giáo trình dành cho cử nhân y tế công cộng 67,000 VNĐ
Giáo trình sức khỏe sinh sản : sách dành cho cử nhân Y tế công cộng 90,000 VNĐ
Giáo trình sức khỏe bà mẹ - trẻ em : sách dành cho cao học và chuyên khoa I Y tế công cộng 70,000 VNĐ
Bệnh truyền nhiễm 128,000 VNĐ
Sức khỏe nghề nghiệp 60,000 VNĐ
Thống kê y sinh học ứng dụng 67,000 VNĐ
Quản lý nguồn nhân lực 51,000 VNĐ
Theo dõi, đánh giá chương trình - dự án y tế 60,000 VNĐ
Sức khỏe môi trường: giáo trình giảng dạy cao học và chuyên khoa I YTCC 60,000 VNĐ